Raport Trimestrul I - 31.03.2017

Comunicat privind disponibilitatea Raportului Trimestrial

Situatii economico-financiare - la 31.03.2017

Indicatori economico-financiari la 31.03.2017

Situatia activelor la data de 31.03.2017 - Anexa 17 (conform Regulament C.N.V.M.(A.S.F.) nr. 15/2004)

Situatia activelor si datoriilor la data de 31.03.2017 - Anexa 16 (conform Regulament C.N.V.M.(A.S.F.) nr. 15/2004)