1) Ce este data de referinta? Ce este data de inregistrare? Ce este ex-date? Ce este data platii
2) Cum se pot obtine dividendele neridicate pentru anii precedenti?
3) Cum trebuie procedat pentru actualizarea datelor personale in registrul actionarilor ? (domiciliu schimbat, modificari de date personale etc.)
4) Cum trebuie procedat pentru a trece actiunile unei rude decedate pe numele mostenitorului / mostenitorilor si a incasa dividendele curente si/sau restante?
5) Pot fi transferate actiunile detinute la S.I.F. OLTENIA S.A. altei persoane ? Care este modalitatea ?

1) Ce este data de referinta? Ce este data de inregistrare? Ce este ex-date? Ce este data platii?

"Data de referinta este data calendaristica stabilita de consiliul de administratie al societatii, care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor si sa voteze Ón cadrul acesteia. Data de referinta trebuie sa fie ulterioara publicarii convocatorului si anterioara A.G.A." (Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, art. 2 lit. (d))

Data de inregistrare - "Prin derogare de la prevederile Legii nr.31/1990, identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de aceasta. Aceasta data va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor". (Legea nr. 297/2004, art.238 alin.(1))

"Ex-date - este data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare ". (Reg. ASF nr. 13/2014 art. 2 alin. (2) lit. f1)

"Data platii - este data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare, constand in numerar sau valori mobiliare, devine certa". Reg. ASF nr. 3/2015 pct. 2 de modificare a Reg. CNVM nr. 1/2006
"Art. 1293 . - (1) Data platii trebuie stabilita de emitent astfel incat aceasta data sa fie intr-o zi lucratoare ulterioara cu cel mult 15 zile lucratoare datei de inregistrare.
(2) In cazul dividendelor, adunarea generala a actionarilor stabileste data platii intr-o zi lucratoare care este ulterioara cu cel mult 15 zile lucratoare datei de inregistrare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor". Reg. ASF nr. 3/2015 de modificare a Reg. CNVM nr. 1/2006, Art. 1293 alin (1), (2)

2) Cum se pot obtine dividendele neridicate pentru anii precedenti?

In conformitate cu Hotararea nr. 6 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. OLTENIA S.A. desfasurata in data de 29.04.2014, s-a prescris dreptul de a solicita plata dividendelor neridicate timp de mai mult de 3 ani de la data exigibilitatii lor. In ceea ce priveste dividendele cuvenite actionarilor pentru exercitiul financiar al anului 2014, in conformitate cu prevederile art. 146, alin (51) din Legea 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare: "Emitentii efectueaza plata dividendelor si a oricaror alte sume cuvenite detinatorilor de valori mobiliare prin intermediul Depozitarului Central si al participantilor la sistemul compensare-decontare si registru."

3) Cum trebuie procedat pentru actualizarea datelor personale in registrul actionarilor ? (ex.: schimbarea numelui ca urmare a modificarii datelor de stare civila, schimbarea domiciliului etc.

La orice punct de lucru al societatii de depozitare si registru Depozitarul Central S.A., cu sediul in Bucuresti 020922, Bulevardul Carol I 34-36, Etaje: 3, 8, 9, telefon: 0214085800, actionarul poate solicita modificarea in registrul actionarilor a datelor personale, astfel:

"Modificarea datelor de identificare pentru persoane fizice/persoane juridice:
Modificarea datelor de identificare ale detinatorilor de instrumente financiare se realizeaza la sediul Depozitarului Central, pe baza urmatoarelor documente:
In vederea modificarii datelor de identificare, documentele mai sus mentionate pot fi transmise Depozitarului Central prin urmatoarele modalitati: INFORMATIILE SE AFLA PE SITE-ul Depozitarului Central http://www.depozitarulcentral.ro sectiunea Detinatori / sub-sectiunea Servicii

4) Cum trebuie procedat pentru a trece actiunile unei rude decedate pe numele mostenitorului / mostenitorilor si a incasa dividendele curente si/sau restante?

"Efectuarea transferurilor directe pentru cauza de moarte (mostenirilor)
Operarea transferurilor directe asupra instrumentelor financiare din contul unei persoane decedate in conturile mostenitorilor, la cererea acestora, se realizeaza la sediul Depozitarului Central, in baza urmatoarelor documente:
In vederea efectuarii transferului pentru cauza de moarte, documentele mai sus mentionate pot fi transmise Depozitarului Central si prin intermediul Participantilor care elibereaza extrase de cont, precum si prin intermediul Postei cu scrisoare recomandata (cu confirmare de primire) transmisa la sediul Depozitarului Central din Bucuresti 020922, Bulevardul Carol I 34-36, Etaje: 3, 8, 9, telefon: 0214085800".

INFORMATIILE SE AFLA PE SITE-ul Depozitarului Central http://www.depozitarulcentral.ro sectiunea Detinatori / sub-sectiunea Servicii

5) Pot fi transferate actiunile detinute la S.I.F. OLTENIA S.A. altei persoane ? Care este modalitatea ?

Transferuri directe de actiuni S.I.F. OLTENIA S.A. se pot efectua doar intre rude sau afini, prin acte de cesiune autentice, prin intermediul societatii de depozitare si registru Depozitarul Central S.A.
"Efectuarea transferurilor directe intre rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv
Depozitarul Central poate opera transferuri directe de proprietate asupra instrumentelor financiare cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
Operarea transferurilor directe intre rude sau afini pana la gradul al patrulea, la cererea partilor implicate, se realizeaza la sediul Depozitarului Central, in baza urmatoarelor documente:
In vederea efectuarii transferurilor directe intre rude sau afini pana la gradul al patrulea, documentele mai sus mentionate pot fi transmise Depozitarului Central si prin intermediul Postei cu scrisoare recomandata (cu confirmare de primire) transmisa la sediul Depozitarului Central din Bucuresti 020922, Bulevardul Carol I 34-36, Etaje: 3, 8, 9, telefon: 0214085800".

INFORMATIILE SE AFLA PE SITE-ul Depozitarului Central http://www.depozitarulcentral.ro sectiunea Detinatori / sub-sectiunea Servicii