Notificari si comunicari in conformitate cu Instructiunea nr. 6/2012 a C.N.V.M

Instructiunea C.N.V.M nr. 6/2012

Declaratie detineri - 18.08.2014

Declaratie detineri - 01.08.2014

Declaratie detineri - 01.08.2014

Declaratie detineri - 01.08.2014

Raport curent - 25.07.2014
Suspendare drept de vot pentru AGOA S.I.F. Oltenia S.A. convocata pentru data de 28/29.07.2014

Notificare detinere sub 5 % - 15.05.2014

Notificare detinere peste 5 % - 14.05.2014

Raport curent - 25.04.2014
Suspendarea dreptului de vot pentru AGOA SIF Oltenia SA convocata pentru data de 28/29.04.2014